28/11/22

Igrexa de san Xez de Francelos (Ribadavia, Ourense)Hai pouco tempo regresei despois de motísimos anos a gozaar desta magnífica obra. O texto é unha adaptación da Wikipedia.A actual estrutura é dunha soa nave de planta rectangular cunha orientación este - oeste, cunhas medidas de 8.6 metros de ancho por 5,75 de ancho. Cóbrese con tellado de madeira a dúas augas. Os muros compóñense principalmente de cachote e entre eles inseridos elementos prerrománicos e algúns perpiaños ben labrados.

Nos traballos arqueolóxicos que levaron a cabo comprobouse que os actuais muros non corresponden co primitivo edificio do cal non se atoparon os cimentos, o que fai supoñer que a localización da construción orixinal estaría nas proximidades do lugar que ocupa o edificio actual.

Os elementos que conforman o van de acceso á actual capela deberon corresponder ao orixinal arco triunfal que daba paso á ábsida desde a nave, como apuntaron entre outros autores Lorenzo Fernández e García Álvarez.

A fachada sitúase ao abrigo dun atrio cuberto cun tellado de madeira apoiado sobre pilastras.A porta principal componse dun arco de ferradura de doelaxe asimétrico (número par de  doelas e despezamento radial) e que foi modificado coa introdución dun lintel adovelado. O conxunto acusa unha evidente afinidade co estilo visigótico. Nas obras de restauración descubriron que o arco non ten unha función construtiva (por dentro está composto de cachote, as  dovelas non chegan ao interior) polo que se especula que se trate dunha reposición.O arco apóiase sobre dúas semicolumnas de fuste monolítico decorados con  ondulantes motivos vexetais e encostados ás xambas.


A decoración lévanos de novo ao estilo  visigodo e, o feito de que as columnas se atopen encostadas ás xambas, á arte asturiana prerrománica, a exemplos como os da Igrexa de Santa María do Naranco, a pesar de que nesta última os motivos e formas decorativas son ben distintas.Os fustes apóianse en basas compostas por  plinto, dous boceis e unha  semi- escocia. Os orificios nas basas poderían corresponder á existencia dun cancel de peche.

Os capiteis son entregos e en forma de  ábaco recto decorado por catro filas de carnosas follas, pertencendo a unha tipoloxía dexenerada do tipo visigodo (á súa vez baseado no romano corintio). No extremo superior dereito do capitel dereito pódese ver un corpo circular e baixo leste outra figura en forma de S. Estes capiteis presentan semellanzas cos da asturiana Igrexa de San Miguel de Lillo ou a de San Salvador de  Priesca, produto da asimilación de elementos do estilo tradicional visigodo e influencias da arte ramirense.


A decoración dos capiteis prolóngase en relevos gravados directamente nos perpiaños semellantes aos de San Xoán de Camba (Castro Caldelas). En ambos os lados aparecen representados un personaxe  aureolado montado nun asno que leva na man un posible ramo e figuras con túnicas saíndolle ao paso (dous no da dereita e unha no da esquerda). Son de talla moi plana co fondo rebaixado e enmárcanse por un resalte recto e axustado ás figuras en pé. Sobre a interpretación desta representación existen varias teorías que coinciden en sinalar que se trata de escenas bíblicas:


Unha primeira teoría defende que representan, uno a Entrada de Jesús en Xerusalén e o outro a Fuxida a Exipto.

Unha segunda teoría defende que un representa a Entrada de Jesús en Xerusalén e o outro a  Balaan detido polo Anxo.

Unha terceira considera que se trata dun desdobramento da mesma escena, ben a Entrada en Xerusalén ou ben a Fuxida a Exipto.

A disposición en frisos dos relevos buscando destacar a horizontalidade lévanos ás formas de facer visigodas, pero pola contra a técnica da labra utilizada non foi a de bisel propia deste estilo, senón que máis ben presenta semellanzas coa arte asturiana ou  ramirense.

 

A porta principal flanquéase por dous vans:

O van esquerdo é cadrado con derrame interior e exterior.

O van dereito presenta un arco de medio punto e tápase cunha celosía en pedra de 90 cm de ancho e 146,5 cm de alto. A  celosía presenta un calado de dúas  rosáceas de oito pétaos superpostos e  trianguliños  intercalados entre as follas, e na cima tres arquiños de ferradura. A celosía enmárcase cunha moldura de 3 cm de ancho cun baquetón soguedado e enmarcado a súa vez por un talo  serpenteante con acios, e encima de todo o conxunto catro aves enfrontadas por parellas picando nos acios. O estilo ou estilos desta peza dividen aos autores, xa que algúns ven influencias  visigodas, outros  mozárabes e outros da arte asturiano tardío.A fachada remata nunha espadana composta por un só van.                

 Pezas noutras partes da capela

Durante o transcurso das obras de restauración do conxunto atopáronse diversos elementos  prerrománicos formando parte dos muros así como pinturas barrocas no interior.

No muro meridional ábrese un estreito van en forma de aspilleira cun amplo abucinamento cara ao interior presentando un arco decorado cun  baquetón sogueado, arco mutilado que na actualidade presenta forma de medio punto.

No muro oriental atópase un perpiaño rematado nun modillón con decoración de sogueado. Na base do beirado do tellado outro perpiaño con sogueado rematado por un  baquetón.


Cabeceira

Na cabeceira atopouse un perpiaño enmarcado por unha moldura con forma de  alfiz, ademais dunha rosácea de oito pétaos enmarcados por unha moldura circular.Muro norte

No muro norte, colocadas  horizontalmente e visibles desde o interior unha, e outra desde o exterior, dúas pilastras que formarían parella divididas en tres faixas paralelas cun baquetón central e os laterais con  sogueado, conformando unha decoración en espiña de peixe.

Muro sur

No muro sur un pequeno nicho decorado cun  baquetón  sogueado.

Outras pezas foron documentadas dispersas entre as casas de Francelos: catro xambas, un anaco de columna, un anaco de cornixa moldurada en nacela, un anaco de pilastra sogueada.

 

Interior: Pinturas e retablo

Son pinturas barrocas feitas ao fresco situadas aos lados do altar. Atópanse en mal estado de conservación e representan  cortinaxes e estrelas inseridas en círculos.

Na cabeceira sitúase o retablo barroco, apoiado nun banco decorado con pinturas de estilo similar ao dos muros. É un retablo estruturado nun só corpo con predela e ático. Distribúese en tres cales coa central resaltada. Os nichos presentan arcos de medio punto e cos fondos  policromados.


Traballos arqueolóxicos

O Grupo Marcelo Macías con motivo das obras de restauración propuxo a realización de catas arqueolóxicas, que deron como resultado o descubrimento dunha necrópole composta por un total de nove tombas de nenos de pouca idade feitas en granito degradado, sen cuberta e orientadas oeste - este. Nelas atopáronse algún resto óseo e case ningún enxoval.

Fotos: Iniciarte.

No hay comentarios: