26/11/15

Catedral de Tui: cabeceira e coro

O profesor Yzquierdo Perrín (1993, pp.243) afirma que "A catedral empezouse pola cabeceira e, igual ca en Lugo,  prescindiu do deambulatorio; organizouse en tres capelas, que, segundo estima Bango, debían ser semicirculares, pero que foron substituídas polas actuais que sufragou o bispo don Pedro Beltrán, entre 1495 1 4999. As antigas ábsidas estaban dedicadas así: a central, á Virxe María; a norte, ao apóstolo Santiago, e a sur, a San Pedro".Sobre esta parte do templo Cameselle e Iglesias afirman:

“Cóbrese cun tramo de bóveda de medio canón, restos da primitiva románica, e na parte correspondente a finais do século XV con bóveda nervada. A consecuencia dun lóstrego caído o 17 de novembro de 1791, que causa destrozos e ameaza de ruína á catedral, foi necesario realizar importantes traballos de consolidación, obras que leva a cabo o mestre Domingos de Novás e Lemos de Pazos de Reis, quen extraordinariamente encárgase de reconstruír a cimentis o alicerce norte do cruceiro ata a altura das bóvedas, os arcos e aberturas laterais desta capela maior. Actualmente acubilla o coro catedralicio trasladado en 1954 desde a nave central. A sillería é obra do escultor Francisco Castro Canseco que contrata no ano 1699 na cantidade de 60.000 reais. Nos sitiais dos respaldos baixos figuran as escenas coa vida e milagres de san Telmo, patrono da cidade e da diócese. Nos da parte alta hai representacións de santos de devoción en Galicia. A cadeira presidencial ten a imaxe de san Telmo policromada e o escudo do bispo Frei Anselmo Gómez da Torre, o seu patrocinador. No guardapolvos da crestería están talladas escenas da vida da Virxe, patroa da catedral.

No presbiterio hai que destacar a Sé do Bispo, tallada en madeira de castiñeiro polo xa coñecido escultor Domingos Rodríguez de Pazos para a sillería da Sala Capitular. No respaldo figura a imaxe de san Epitacio e na parte alta a Asunción da Virxe. Foi á Exposición Universal de Barcelona de 1929 e desde entón quedou neste lugar.

Os frontais que forman o altar maior teñen unha decoración de entrelazos de inspiración mudéxar, parecen obra do século XIV e proceden da capela de santa Catalina.”Sobre o coro o profesor Rosende (1995) cóntanos:

“A sillería de coro da catedral de Tui, contratada en febreiro de 1699 por Francisco de Castro Canseco, serviu de soporte para un gran despregue figurativo, como viña sendo habitual en Galicia desde a segunda metade do século XVI. A historia de San Pedro González Telmo, patrón da diócesis e da cidade, mostrábase nos taboleiros da sillería baixa; un amplo santoral cumpría coas esixencias devocionais propias e duplicaba a súa presenza por medio das pilastras no segundo corpo, e a vida da Virxe ocupaba o gardapó.

As súas historias coroaban a gran estrutura lígnea emplazada originalmente nos primeiros tramos da nave central, onde aínda hoxe quedan algúns restos. Era a segunda vez que en Galicia unha sillería facíase cargo de forma tan pormenorizada dun relato destas características. E aínda cando non se alcanzase o nivel da primeira -a de San Martíño Pinario de Santiago, o máis fermoso himno esculpido que Galicia consagrado á Nai de Deus-, dadas as limitacións do autor e o seu equipo de colaboradores, os resultados, medianamente aceptables desde o punto de vista artístico, resultaron francamente aleccionadores no plano iconográfico ao facerse cargo non só das devocións e daqueles aspectos máis relevantes da piedade do momento, senón ao tratar de lexitimar como propias aqueloutras que non o eran, aínda que para iso fose necesario recorrer ao contrabando de santos.


A sillería facíase tamén cargo dun principio ordenador da iconografía que se desenvolveu por primeira vez en San Martín Pinario e que consistía en dispoñer o santoral entre dúas secuencias narrativas monográficas. A diferenza estriba en que en Tui os relevos da Virxe pasan a ocupar o gardapó e os de San Pedro González Telmo a primeira orde de cadeiras, mentres que en Santiago procedeuse á inversa, a vida de San Bieito emprázase no remate e a da Virxe na sillería baixa. Pero en ambos casos compártese un similar afán narrativo -máis seco en Tui- que, por unhas ou outras razóns, incluso algunha compartida ponse ao servizo duns intereses que se xustifican facilmente. En Tui, para o ciclo da Virxe, o único que agora nos interesa, sería suficiente pensar que ela ostenta a titularidad do templo catedralicio, con todo non estaría de máis recordar tamén que a súa imaxe, tras recibir os máis feroces ataques dos protestantes, converteuse para o mundo católico nun dos motivos esenciais de de reivindicación, saíndo a súa figura ata máis fortalecida que antes.”

Cameselle Bastos, D. e Iglesias Almeida, E. La catedral de Tui. León, Edilesa, 2004, pax. 18.
Ramón Yzquierdo  Perrín. Galicia. Arte. A Coruña, Hércules, 1993, Tomo X. pp 247

Rosende Valdés, A. “Imágenes de una letanía esculpida en la catedral de Tui”. En Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XLII, Fascículo 107, Santiago 1995.

23/11/15

Catedral de Tui: fachada norte e sala capitular


Portada Norte
"No extremo norte do cruceiro consérvase a antiga fachada, na que se diferencian con claridade as dúas grandes etapas construtivas: ata a altura das tribunas pertence á románica; e cara a arriba, á gótica. Unha pequena cornixa sen decorar reforza a separación entre ambas  as dúas. A rúa central da fachada, limitada por contrafortes prismáticos, corresponde á nave maior do cruceiro. A organización adoptada non se repite en ningún outro edificio. A porta ábrese no eixe, ten arquivolta tripla de medio punto e enriba da clave da chambrana colocouse unha peza rectangular con pequenas estrías en dúas ordes; o elevado grao de erosión que presenta levou algún estudosos, por exemplo a Costas, a pensar “nunha pedra de labra visigótica en tres das súas caras”, que procedería dunha edificación antiga. Neste “falso pensil”, en expresión de Bango, apoian dous arcos cegos, de medio punto, que polo extremo estean en pilastras anexas aos contrafortes. Máis arriba, un novo arco semicircular apóiase nos contrafortes o largo da fachada. 

Baixo este arco está unha imaxe que se cre que representa a Santo Epitacio, mártir e primeiro bispo de Tui, segundo Sandoval.

A organización descrita parece querer evocar, en último termo, a estrutura de dobre porta das fachadas do cruceiro de Santiago; este, doutro xeito, parece que tamén lembra o frontispicio occidental de Lugo.

O arco superior, pola súa parte, sería unha rememoración dos arcos grandes de descarga que albergaban determinadas fachadas relacionadas cos seguidores do mestre Mateo; os exemplos máis coñecidos son a fachada principal de San Xoán de Portomarín ou as fachadas do cruceiro da catedral de Ourense.

A arquivolta menor da porta norte da catedral de Tui estea no muro e as dúas en columnas acobadadas; as súas bases e o elevado plinto presentan tal diminución da escocia que, practicamente, desapareceu. Os capiteis ostentan follas estilizadas rematadas en bólas. Os cimacios teñen roleos coma os dalgunhas ventas do propio cruceiro e impostas da tribuna da catedral. As xambas son molduras e as ménsulas decoradas con bóvidos; sobre estas apoia o lintel, de aresta sogueada coma algún bocel das arquivoltas, nas que se advirten tratamentos diversos que case chegan a configurar un cizgaz.


Nalgúns fragmentos do muro da fábrica románica inmediatos a esta porta vence ventas; os elementos destas sufriron graves danos, maila a que aínda se perciben figuras de animais e humanas nos capiteis, así como motivos vexetais e xeométricos no tratamento dos arcos e as súas chambranas. Parte dunha antiga torre inmediata reitera as ventas cunha decoración e organización igual ás aludidas. Nos últimos anos da Idade Media dotárona dun novo corpo de campás.

A Sala Capitular

Ao corredor oriental do claustro gótico ábrese a antiga sala capitular, da que quedan fragmentos da portada embebidos no muro, que as restauracións de hai anos deixaron ao descuberto. Segundo a reconstitución de Bango, a porta, de arco de medio punto dobrado, ía no centro con catro arcadas a cada lado, cunha estrutura semellante ás dos claustro monásticos. Os capiteis parece que tiñan elementos zoomórficos, aínda que o deficiente estado deles non permite describilos. É a única catedral galega que conservou a porta medieval desta dependencia capitular


Carmen Manso Porto e Ramón Yzquierdo Perrín. Arte. Galicia. A Coruña, Hércules, 1993. Tomo XI, pp. 244-247

20/11/15

Catedral de Tui: introdución

Nas seguintes entradas no blog presentareivos a catedral de Tui. Para presentárvola emprego un texto de Cameselle e Iglesias (2004)


“A actual catedral tudense, erixida sobre o solar da primitiva Sueva, é obra dos séculos XII e XIII correspondendo aos estilos románico e gótico. Ten planta de cruz latina de tres naves, circulando as laterais polo transepto, único exempro coa catedral de Santiago de Compostela das catedrais españolas.

Destaca a súa peculiar característica de aspecto de fortaleza medieval resaltada polas súas almeadas torres e paseos de rolda, consecuencia da necesidade defensiva de pasados tempos.

A finais do século XV sofre a súa primeira transformación ao seren reconstruídos as ábsidas ou capelas das súas cabeceira, logo, en épocas posteriores, fóronselle engadindo varias capelas correspondentes aos estilos góticos, renacentista e barroco.

Entre os anos 1950 e 1960 realizáronse importantes obras de restauración e consolidación por parte do Patrimonio Nacional. Trasladouse o coro da nave maior ao presbiterio, dando unha nova visión de conxunto á mesma. Restituíronse as primitivas cubertas de pedra e restaurouse o lado norte do triforio recuperando unha serie de capiteis e decoracións románicas. Finalmente no claustro foron suprimidas modernas estruturas correspondentes ao Pazo Episcopal, restituíndo o orixinal estilo que tiña na época medieval”.

Cameselle Bastos, D. e Iglesias Almeida, E. La catedral de Tui. León, Edilesa, 2004, pp. 2-5.

Pola súa banda  Yzquierdo Perrín (1993) afirma sobre a cronoloxía do templo catedralicio:

"Para o profesor Bango, a catedral de Tui iniciouse sen dúbida, antes do ano 1145 e aprécianse claros cambios no triforio e nas tribunas, que no brazo norte do cruceiro chegaron a cubrirse, en parte, con bóvedas de canón, sobre as que irían torres das que só quedan indicios, xa que, polo cambio de proxecto, non se chegaron a construír, agás a setentrional, que se remataría xa a comezos do século XIII, afectándolle os cambios. A segunda fase debeu empezar pois, cara a 1180, cunha orientación gótica, que, arredor do 1200, se deixa sentir no triforio das naves laterais. As obras continuaron ata a consagración que o bispo don Estebo Exea efectuou en 1224 ou 1225".


Ramón Yzquierdo  Perrín. Galicia. Arte. A Coruña, Hércules, 1993, Tomo X. pp. 247.

18/11/15

O Mosteiro de Caaveiro

Noutra ocasión xa vos teño presentando este mosteiro que tantas e tan boas lembranzas me trae. Hoxe toca gozar deste espectacular video.

Monasterio Caaveiro from Miraveo on Vimeo.

16/11/15

Igrexa parroquial de Gafoi (Frades, A Coruña)


Nunha visita deportiva ao concello de Frades tiven a sorte de aparcar preto desta igrexa. Chamoume a atención o ben que estaban marcadas as distintas épocas da súa construción: unha fermosísima porta románica e os elementos decorativos barrocos.

O seguinte texto procede da páxina do concello de Frades:

Conserva unha porta románica con dous pares de columnas, tímpano liso e arquivolta exterior axadrezada. Unha cruz inscrita nun círculo, procedente do templo medieval, xace no chan do adro. Construída na honra de Santa Mariña.


Igrexa parroquial do século XII. Considerada a máis antiga do concello, esta igrexa rural é, na súa orixe, románica se ben pasou por remodelacións en época barroca, das que proceden moitos dos seus elementos. Presenta unha planta rectangular con presbiterio separado por arco triunfal e sobreelevado con respecto á nave,  sancristía na parte posterior e coro nos pés. 


Na fachada, en un mesmo eixo vertical central, alíñanse a portada, un van e unha espadana. A porta principal, de carácter románico, componse de dous arcos de medio punto apoiados en pequenas columnas de capitel esquematizado acubilladas nas xambas. Tanto o tímpano como os arcos carecen de decoración, a excepción da arquivolta de remate que presenta un axadrezado. Encima a espadana de dobre van rematada en pináculos con bólas e un corpo composto por un óculo e rematado en cornixamento curvo con elementos decorativos propios do barroco. O presbiterio alberga un retablo de madeira barroco, composto por columnas abalaustradas.

Antes de encalar os muros, iste era o seu estado:

14/11/15

Frontal do altar de san Quirce de Durro (Lleida)


98 x 129,3 x 6,5 cm
Adquisición da "Junta de Museus" na campaña de 1919-1923
Num. de catálogo: 015809-000
Procede da ermita de Sant Quirc de Durro (La Vall de Boí, Alta Ribagorça).
Temple sobre táboa

Na última visita que fixen ao Museo Nacional de Arte de Catalunya tiven tempo para gozar desta peza.

Lembremos as características básica da pintura románica naPenínsula Ibérica:

Caracterízase a pintura románica polo escaso estudo da natureza que revelan as súas figuras, pola seriedade e uniformidade dos rostros na forma humana, pola simétrica pregadura dos panos, polas violentas actitudes que se dan aos personaxes ao representar unha escena e o ríxido hieratismo cando as figuras non han de expresar accións, polos seus contornos demasiado firmes ou acentuados e, en fin, pola falta de perspectiva que ofrece a composición en conxunto. Polo tanto non se rexe por imitación da natureza senón por unha conceptualización racional. Isto fai que as figuras sexan planas, alargadas e sen perspectiva. Os personaxes  escalónanse  e adoptan diferentes tamaños en función da súa relevancia. Os ollos e mans adquiren desproporcionada dimensión pois son as partes da anatomía humana máis expresivas espiritualmente falando.

As cores empregadas son intensas e brillantes (vermello, amarelo, laranxa e azul) e dispóñense en franxas contiguas de cores moi contrastadas entre si. A cor negra servía para perfilar as figuras.

A pintura románica sobre táboa desenvolveuse especialmente en Cataluña. Decoraba principalmente frontais de altares e pequenos retablos. A diferenza da pintura mural ao fresco, utilizábase a técnica do temple. Todo o referente á pintura mural é válido para a pintura en táboa no referente á iconografía (claramente relixiosa) e a estética que segue baseándose no hieratismo simbólico románico. A gama de cores é a mesma así como a súa figuración.Sobre a pintura románica catalá sobre táboa podemos afirmar que durante o século XII comezou unha nova etapa de evolución da pintura románica catalá apoiada e favorecida polo poder dos condes e a organización da Igrexa. Xurdiron unha serie de artistas pintores establecidos en talleres sen a necesidade de facer un traballo itinerante. As obras que saíron deses obradoiros foron esencialmente, frontais de altar (chamados tamén antipendios) realizados sobre táboa. Os temas iconográficos son escenas narrativas sobre a Biblia e vida de santos. Non se coñecen datas polo que o seu estudo desenvolveuse de acordo coas fórmulas estilísticas e o lugar e circunstancias onde sexan atopadas estas obras, que por outra banda constitúen un material abundante. As pinturas sobre táboa atopadas na rexión histórica de Cataluña Vella representan unha obra excepcional da época medieval en Europa. Moitas se conservan no MNAC.

Esta táboa está adicada aos santos Xuliña e Quirce. Que é o que representa?

Tomando como base a información facilitada pola Wikipedia, os santos Xuliña ou Xulieta e o seu fillo Quirico, tamén coñecido como Quirce, eran cristiáns naturais de Licaonia (Asia Menor) que emigraron a Tarso fuxindo da persecución decretada polo emperador Diocleciano. A tradición cristiá relata que no ano 303 foron detidos polo gobernador Domiciano, e que o pequeno Quirce morreu por declarar a súa fe, durante o martirio da súa nai, asasinado con brutalidade polo propio xuíz que vixiaba o cumprimento da sentenza. Ambos cadáveres foron arroxados a unha fosa común, de onde uns cristiáns, segundo a tradición, sacáronos para darlles sepultura.

O culto dos santos Quirico e Xuliña difundiuse rapidamente en Oriente, venerándose de especial modo en Antioquia onde se conservaban as súas reliquias. En Europa occidental o encargado de difundir a súa devoción foi o bispo Amador de Auxerre cara a finais do século IV e inicios do V, quen se supón trasladou as súas reliquias desde Antioquía ata Marsella.

Durante a Idade Media tivo a súa gran difusión por España e por Italia. O papa Vixilio (537-555) erixiu unha igrexa a nome dos mártires en Roma á altura dos foros. Hoxe é título cardinalicio.

Quirico e Xuliña son considerados avogados dos pobres, dos serradores e dos nenos.

Son varias as localidades en España que veneran a Xuliña e Quirico. A localidade catalá de San Quirze (ou Quirico) do Vallés toma o seu nome da abadía consagrada en 1050 polo bispo de Barcelona. En Durro (LLeida) hai unha igrexa románica dedicada aos santos; nela figuraban unhas pinturas do século XII alusivas ao martirio e foron levadas, pola súa calidade, ao Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona.

Seguindo ao sempre admirado Juan Diego Caballero, esta táboa é de autor descoñecido, aínda que probablemente do obradoiro da Seo de Urgell, e de mediados do século XII. Narra o martirio desta nai e do seu fillo case a xeito dun cómic actual:  dentro dun marco repetitivo atópase no centro, cal améndoa mística, a Xuliña e a Quirce no seu colo, para, nos lados e situados de dous a dous, amosar catro escenas do martirio, que de abaixo a arriba e de esquerda a dereita son as seguintes:O mergullamento nun caldeiro de aceite fervendo da nai e do fillo coa “axuda de dúas persoas que tratan de afundirlle as cabezas en composición moi simétrica.


Aserramento do fillo tamén por dúas persoas mais nesta ocasión de menor tamaño co santo.Coiteladas varias ao fillo. Especialmente curiosos son os canons corporais aplicados así como as disposicións dos pés.Finalmente, martilleo de cravos na testa do santo por dúas persoas que, coma nos casos anteriores van vestidas con túnicas vermellas. Volve ser curioso o tamaño das testas e as posición dos pés.

Fotos de Iniciarte.

12/11/15

10/11/15

9/11/15

Bote de ZamoraBote de marfil, que aproveita a forma cilíndrica do colmillo, con tapa en forma de cúpula que se articula e pecha con bisagra e broche de prata nielada. Está elaborado cunha delicada talla que orixina efectos de claroscuro cos motivos que o adornan: ataurique de follas e palmetas, pavóns, gacelas e outras aves que recrean o ambiente pacífico propio dun xardín palatino. 

Na base de táapa corre unha inscripción en carácteres cúficos que informa sobre a data de ejecución da peza (353 da Héxira/ 964 d. C.), o autor (Durri a o-Saír) quen a mandou facer (o califa A o-Hakam II) e para quen estaba destinada (Subh, favorita da o-Hakam II).

6/11/15

O Pilar da Luxuria

Nunha recente visita ao Museo Arqueolóxico Nacional de Madrid co gallo de coñecer a súa nova  reforma (noxo cultural daba ver o seu estado anterior), gocei da vista desta singular peza. O propio museo descríbea do seguinte xeito:

Elemento arquitectónico formado por un alicerce central de sección rectangular, flanqueado por dúas columnas de sección circular, con capiteis formados por roleos vexetais, todo iso coroado por un ábaco axedrezado. Sobre o fuste dunha das columnas representáronse tres figuras: un contorsionista que asoma a cabeza entre as pernas, unha muller aleitando tres sapos (representación tradicional do vicio da luxuria ) e un personaxe anicado, coa cabeza á altura do ventre, que sostén sobre os seus ombreiros aos dous anteriores.

Na cara oposta, dúas figuras humanas con cabezas de león e de can respectivamente.


Este tipo de representacións, frecuentes no románico, aluden aos vicios do ser humano, e teñen unha finalidade moralizante para adoutrinar aos fieis acerca das consecuencias nocivas do vicio mediante a súa representación grotesca ou monstruosa. A interpretación do uso arquitectónico primitivo do alicerce non é clara, podendo ser o parteluz dunha porta monumental.

Material: Arenisca. Técnica: Tallado. Dimensións   Lonxitude = 209 cm; Profundidade = 29,30 cm; Longitude máxima = 229 cm; Anchura máxima = 85 cm. Lugar de procedencia: Araba. Datación: século  XII.

Santa Sofía de Constantinopla e o inspector Kostas Jaritos


-La altura de la cúpula de Santa Sofía es de cincuenta y cinco metros con sesenta centímetros –suena de nuevo la voz del guía-. Su diámetro de norte a sur es algo más corto que el diámetro de este a oeste. Allí donde se puede apreciar el texto árabe, en torno a los radios más pequeños, estaba el mosaico del Pantocrátor. El texto árabe, añadido en el siglo XVIII, corresponde al primer versículo del Corán.

En la gran cúpula central, desde el punto que señala el guía, los mosaicos se expanden en franjas que terminan delante de pequeñas ventanas iluminadas por el sol.

(…) Retrocedo desde el pórtico hasta la puerta imperial, para poder contemplar la iglesia en toda su magnitud. Es curioso, da la impresión de que Santa Sofía hubiera sido construida de tal modo que uno siempre tiene que mirar hacia el cielo, nunca hacia los infiernos. Por más que uno intente fijar la vista en lo bajo y terrenal, ella insiste en deslizarse hacia lo alto, hacia las columnas, las galerías del gineceo, las cúpulas y las ventanas que, selectivamente, iluminan el pórtico con algunas pinceladas de claroscuro. Sin duda, esto tiene que ver con el sobrecogimiento que produce el templo.

Por otra parte, todo lo hermoso de la iglesia se encuentra en lo alto y hay que levantar la cabeza para admirarlo. Busco a alguien que mire hacia abajo o a su alrededor, y no encuentro a nadie.

(…) –El ala oeste, que conduce al gineceo y a la sala de consejos del Santo Sínodo, fue construida en el siglo VI –prosigue la guía.

Subimos un pasillo enlosado, una rampa en zigzag parecida a un callejón cubierto. En cada recodo, un ventanuco cuadrado ilumina el pasillo lo necesario para que uno no se rompa la crisma.

(…) En cuanto salimos del pasillo estrecho y mal iluminado, nos recibe la luz procedente de las amplias ventanas. Ventanas a la derecha, columnas a la izquierda y, en el centro, un ancho corredor con suelo de mármol.

-Desde aquí la emperatriz seguía la santa liturgia. –La guía señala a la izquierda, hacia el punto donde se erigía el trono de la emperatriz.

Por primera vez miro al revés, de arriba abajo, y me pregunto si alguna vez se llenaba Santa Sofía. ¿Cuántos fieles tenían que acudir los domingos y días festivos para que pareciera decorosamente llena? Salvo que fuera una especie de templo oficial, únicamente destinado a las ceremonias de los cortesanos y de la jerarquía eclesiástica.


Petros Márkaris. Muerte en Estambul. Tusquets, 2009.

2/11/15

San Cibrán de Las