30/10/17

Mosteiro de san Lourenzo de Carboeiro: fachada principal


A fachada principal articúlase en función das naves; a porta está enmarcada por vigorosos contrafortes que se unen, na parte das naves laterais, con arcos de medio punto, baixo os que se encontran rosetóns con decoración xeométrica sinxela descentrados con respecto ao eixe das naves. Na rúa central ábrese unha porta que tiña enriba un rosetón grande, que se perdeu no século XIV cando se construíu a torre nordeste. Entre portada e rosetón mantense un beirado sinxelo. Repítese, pois, a superposición da porta e rosetón de Ourense, Portomarín e Ribas de Miño, e que tamén houbo en Santiago.

Esta portada foi espoliada, xa que lle roubaron as catro columnas e os capiteis que tiña a cada lado, e tamén dous dos tres relevos do tímpano, ademais doutras mutilacións que sufriu. Nos cimacios labráronse motivos vexetais, basicamente talos ondulados con follas e froitos nos que se advirten varias mans, igual ca no resto da portada. As catro arquivoltas, de medio punto, moldúranse en escocias amplas recubertas, en tres, por follas transversais grandes con tratamentos diferentes; a calidade descende de maneira evidente desde a menor ata ata a maior. Na primeira, a carnosidade das follas, o volume e os puntos trepanados constitúen os trazos máis destacados; tamén se mantén na seguinte un nivel elevado, pero este baixa na terceira, ornamentada cun tema propio dos seguidores máis destacados de Mateo: os anciáns que tocan música para honrar o Cordeiro. Respéctase, basicamente, a disposición por parellas e –igual ca en Portomarín- introdúcense instrumentos novos (por exemplo, as frautas). A calidade da arquivolta maior é similar á destes personaxes, e o mesmo ocorre coas follas do torna-chuvias.


Na talla destas arquivoltas participaron, polo menos, dous artistas de calidade e formación desigual: o primeiro debe ser un seguidor de Mateo que destaca pola valía, saber e amplitude de repertorio; o segundo, quizais un discípulo do primeiro, é menos delicado e habelencioso, e segue as pautas marcada por aquel.

As xambas rematan en ángulos salientes decorados con anxos con carteis; sobresae, pola maior calidade, o da dereita. O tímpano tiña no centro unha figura de Cristo sedente, que vendí coa destra e coa outra suxeita un libro pechado sobre o xeonllo. Está decorado, barbado, con nimbo crucífero e rostro sereno. Flanquéao aos lados os catro símbolos dos evanxelistas, superpostos dous e dous; só os dous da esquerda, Mateo e Lucas, permanecen no seu sitio, aínda que deteriorados; os outros dous e o pantocrátor consérvanse no Museo Marés. De novo o mestre principal, podémoslle chamar o mestre de Carboeiro, debe ser o autor deles.

A valoración que se fixo desta portada pecou un tanto por exceso como por defecto. Algúns pensan nunha participación directa do mestre Mateo ou nunha inmediata supervisión deste. Para outros, pola contra, a calidade é un pouco baixa e froito dunha ruralización. O único certo é que o autor era un seguidor de Mateo que coñecía os seus repertorios iconográficos e ornamentais, así como as técnicas que el utilizaba, aínda que non chega a igualalo. Ten, non obstante, forza pata formar algún seguidores que se amosan torpes, a pesar do seu desexo de emulalo.

O mestre de Carboeiro era, pois, un artista formado con Mateo e coñecedor da arte de Borgoña. Debeu realizar a cabeceira e, quizais, o cruceiro, os muros perimetrais, a porta sur e a maior parte das pezas da principal. A dedicación a Carboeiro debeuse prolongar bastantes anos. Se cadra o colaborador máis inmediato, o que lle axudaba na portada occidental, rematou a obra ao suprimir as proxectadas e iniciadas bóvedas antes os problemas que supuxo o derrubamento da esquina noroeste do cruceiro. A este segundo mestre poderíase deber tamén a porta norte. Con estes artistas colaboraron outros que deixaron a súa pegada nos capiteis, feito que explica as diferencias que se observan neles.

O inicio das obras coñécese polos epígrafes da base da cripta e do muro sur da igrexa alta do ano 1171, pero ignórase a data de conclusión. O único dato, relativo, é a doazón ad opus que, no ano 1193, efectúa dona Urraca Fernández, filla do conde don Ferrán Pérez de Traba. Quizais o templo non se concluíu ata os últimos anos do século XII, xa moi preto do ano 1200, como corresponde ao estilo e aos autor.

Ramón Yzquierdo Perrín. Arte protogótica. En Galicia XI. Arte. Proxecto Galicia. Hércules Ediciones. pp 170-177

Fotografías: INICIARTE

No hay comentarios: