23/10/17

Mosteiro de san Lourenzo de Carboeiro: a igrexa alta


A igrexa alta ten planta de cruz latina, con tres naves no brazo maior e unha no cruceiro. A capela maior é poligonal e arredor dela desenvólvese un deambulatorio de cinco tramos con tres capelas. Esta cabeceira constitúe a parte máis complexa e de maior calidade de todo o  conxunto, tanto desde a perspectiva arquitectónica como ornamental, agás as portadas. É, ademais, unha parte que chegou casa intacta aos nosos días, un conxunto unitario no que todo parece proxectado e realizado por un mesmo mestre axudado por uns colaboradores que seguen as súas directrices.

A capela maior semidecagonal queda limitada por columnas lisas grosas que articulan, ao mesmo tempo, os tramos do deambulatorio. Levántanse sobre penas altas, que coinciden coas columnas da cripta, e teñen bases de tipo ático con gadoupas. Rematan en capiteis vexetais e os cimacios decóranse con motivos xeométricos como liñas en zigzag, rombos aliñados e outros motivos frecuentes no románico avanzado. Nestes cimacios estean arcos apuntados e sobre-alzados que, como sinalou o profesor Azcárate, teñen por obxecto gañar altura e constitúen un sistema similar ao que se utilizou en mosteiros do Císter. Tamén apoian neles as columnas pequenas que reciben os nervios da bóveda e que, ás veces, destacan sobre o cimacio. As follas dos capiteis presentan a miúdo eixes perlados. Na parte alta ábrense ventas con arco de medio punto moldurado e tornachuvias con festón de arcos que apoian en columnas acobadadas; nos capiteis, de follas estilizadas, non faltan as socorridas perlas.

O arco triunfal da capela maior é de medio punto, sección prismática e estea en columnas embutidas con capiteis de estilizada decoración vexetal. Aos lados levántanse os arcos que levan ao deambulatorio, tamén de medio punto, dobrados, con peralte ao igual dos formeiros e faixóns das naves laterais.

Nos extremos do cruceiro ábrense capelas semicirculares incrustadas no grosor dos muros, especialmente longos por mor das torres que se levantan á altura do primeiro tramo do deambulatorio.

O deambulatorio, froito da proxección de cada un dos lados do remate da capela maior, consta de cinco tramos trapezoidais con tres capelas radiais, tanxentes entre si, nos centrais. Nos extremos ábrense as portas de acceso á escaleira de caracol que conduce á cripta e ás torres. Cada tramo do deambulatorio cóbrese con bóveda de crucería cuadripartita. (…) Os arcos que articulan os tramos son iguais aos da entrada ao deambulatorio, pero sen dobrar, e estean nas columnas da capela maior e nos piares que se forman entre as absidais. 

O tímpano norte da porta de acceso á cripta decórase cunha cruz de tipo prerrománico e o sur cunha estrela de seis puntas flanqueada por flores e arcos de ferradura pequenos.

As capelas absidais teñen cabeceira semicircular precedida dun tramo recto. O feito de que sexan tanxentes entre si é unha peculiaridade única entre todos os deambulatorios galegos do século XII, nos que sempre se produce unha alternancia de tramos con e sen capela, segundo o modelo utilizado en Santiago.(…)

O cruceiro, de nave única, divídese en cinco tramos mediante arcos apuntados sobre columnas embutidas. As bases teñen, por veces, plinto semicircular e diversos motivos ornamentais, entre os que destaca un con palmas aneladas. (…)As tres naves do brazo maior da cruz sepáranse por medio de piares compostos que soportan os arcos faixóns e os formeiros. Teñen un núcleo prismático ao que se unen, en tres das frontes, outras tantas columnas. O único lado que non ten columna ata a base do piar é o que mira cara á nave maior; nese lado truncan á altura dos capiteis dos formeiros e rematan en ménsulas sinxelas. As bases reiteran o esquema ático e algunhas decoran o plinto con motivos xeométricos sinxelos.


Todos os capiteis se ornamentan con follas estilizadas adheridas ao núcleo. Segundo o tratamento, distínguense varios tipos que revelan non só o traballo de diversos canteiros, senón tamén diferentes tendencias artísticas. En primeiro lugar encóntranse os capiteis de follas recortadas que seguen esquemas de tradición mateana, nalgún caso incluso con eixes perlados ou sogueados. Outros rematan con volutas pequenas ou, se non, as follas, dispostas nunha ou dúas ordes, rematan en bólas pequenas. Finalmente, algún capiteis presentan un entrelazado de cintas sinxelo (…).

Os arcos formeiros son de medio puntos, dobrados, considerablemente sobre-alzados e de sección prismática. A factura evoca os da catedral de Santiago e para a reconstrución que se fixo foi necesario tallar bastantes doelas. Os faixóns da nave central eran lixeiramente apuntados, coma os do cruceiro, mentres que os das naves laterais teñen a mesma directriz dos formeiros. Por un dos extremos estean en columnas inseridas; levantadas sobre un banco de fábrica de aresta moldurada. Unhas ventas sinxelas con cortes nesgados iluminaban as naves; a esta iluminación tamén contribúen os rosetóns da fachada principal que aínda existen.

Sobre a porta principal, no grosor do muro, practicouse unha galería á que se accede pola escaleira de caracol situada ao final da nave norte e que permite, igualmente, subir á torre da fachada. A súa construción causou a perda do rosetón grande que nela se abría e fixo necesario un corredor, así como a asimetría das partes altas do frontispicio. Corredor, rosetón grande e escaleira embutida no muro repítense nas fachadas de Santiago, Portomarín e Ribas de Sil, isto é, en obras que proxectou o mestre Mateo ou os seus discípulos máis sobranceiros.As naves laterais cóbrense con bóvedas cuatripartitas con nervios que se enlazan xuntos aos arcos, moldúranse coma os do deambulatorio e decoran as claves de maneira similar ás destas. (…)

Ramón Yzquierdo Perrín. Arte protogótica. En Galicia XI. Arte. Proxecto Galicia. Hércules Ediciones. pp 170-177.


Fotografías: INICIARTE

No hay comentarios: